VÅRA TIO KROPPAR

"The problem with you is that you think money can make you harmonious, you think relationships can make you harmonious, you think power can make you harmonious, but if your own psyche is not in harmony, nothing can make you harmonious.
Kundalini Yoga works on eight centers, the seven chakras and the engulfing aura. Lots of Kundalini Yoga masters have been taught about the chakras. They have not been taught about the arc line and the aura. Therefore the science is not complete with them. That is why for centuries is has been told that Kundalini Yoga should not been taught because it is dangerous. It is only dangerous if you open up the chakras without the controlling connection of the aura and the arc line. There are ten bodies and they all have to be in balance."
/Yogi Bhajan

 

Att utföra yoga och meditation är en inre resa tillsammans med medresenärer, fritt från prestige och krav. Vi utgår från våra egna, individuella förutsättningar och låter dem navigera oss i den riktning som stunden kräver. Vanligtvis tänker vi på kroppen som en rent fysisk farkost, men i yogan ser vi den i ljuset av subtilare nyanser, med psykologiska och elektromagnetiska faktorer som alla samverkar för att vi ska kunna fungera optimalt, och att enbart identifiera sig med den fysiska aspekten ses som ett uttryck för ignorans. För en person utan egen erfarenhet av yoga och meditation kan tio kroppar givetvis tyckas mycket att acceptera, och vi uppmanar heller inte någon att svälja den yogiska filosofin rakt av - det är en process som varje person får förhålla sig till precis hur de vill. Många av oss bekymrar sig heller inte alls med den bakomliggande filosofin, vi känner dess välgörande effekter oavsett. Det kan dock skänka en djupare förståelse för varför och på vilket vis den ger resultat, och vårt eget läkande och lärande ökar både i takt och omfång genom acceptans. Det är en gammal sanning att kunskap blir till visdom först när vi kan länka den till vår egen erfarenhet. Dessutom kan den klassiska vetenskapen bara redogöra för 5% av vårt kända universum, och den synliga delen av det elektromagnetiska spektrat utgör endast en tiobiljondel av dess helhet, så det finns all anledning att åtminstone vara ödmjuk inför det faktum att vår värld sträcker sig långt bortom våra vanliga sinnesförnimmelser.

 

1. SJÄLEN

Själen är den tidlösa, oföränderliga kärna inom oss, som för tillfället upplever och uppträder i den synliga delen av universum. Själen är ett rent medvetande och iakttagare av våra tankar och känslor. De övriga nio kropparna har, enligt yogafilosofi, givits till själen för att tjäna den. Vår dagliga, andliga disciplin tar oss närmre själen och vår egen, innersta kärna. Vårt sinne översvämmas ofta av tankar och intryck, likt krusningar på vattnet som förvränger upplevelsen av oss själva. Genom regelbunden meditation uppnår vi det som brukar kallas det sattviska sinnet, vilket är lätt, ljust och transparent till sin natur. Här har krusningarna upphört, och genom det stilla, spegelblanka sinnet kan vi uppleva reflektionen av vår själ i ett tillstånd av glädje och vördnad.

2. DET NEGATIVA SINNET

Genom det negativa sinnet kalkylerar vi risk; det har givits till oss som skydd. Det är till sin natur förminskande, och identifierar direkt den negativa aspekten ur vilket påstående och vilken situation som helst, oavsett hur positiv avsändarens intention är. Om vi inte förstår, accepterar och balanserar vårt negativa sinne, så riskerar vi att hänfalla åt tvivel och rädsla, vilket hindrar vår expansion som människor.

3. DET POSITIVA SINNET

Genom vårt positiva sinne räknar vi ut vilka fördelar som varje given situation kan ge oss. Det hittar något positivt i varje negativitet. Det är också expanderande till sin natur, och i ett obalanserat tillstånd tenderar det att "göra en höna av en fjäder" - det blåser plötsligt upp negativiteten till orimliga proportioner och är tätt sammankopplat med egot, som alltid söker att förstora upplevelsen av sig själv, oavsett om det är negativt eller positivt. Utan ett välbalanserat positivt sinne är vi oförmögna att känna glädje och nå framgång i livet.

4. DET NEUTRALA SINNET

Vi kan likna det yogiska förhållningssättet till dessa tre sinnen/kroppar vid det västerländska begreppet tes/antites/syntes. Det negativa och positiva sinnet sammanstrålar i det neutrala, där för- och nackdelar vägs samman frikopplat från begrepp som bra och dåligt. Som Yogis försöker vi förhålla oss neutrala till yttre, tillfälliga omständigheter, vilket inte på något vis innebär att vi är apatiska eller inbillar oss att vi "står över" vardagliga vedermödor. Ett välbalanserat, neutralt tillstånd är ett tillstånd av total medkänsla och empati - inför oss själva och vår omgivning.

5. DEN FYSISKA KROPPEN

Den fysiska kroppen har givits till oss, eller har vi givit oss själva, för att uppleva det oändliga spektrat av känslor som utspelar sig här på jorden. För att den ska tjäna våra högre syften behöver den dock disciplin, medvetenhet, omtanke och kärlek. Mycket av missbruksproblematiken grundar sig i ett skevt förhållande till oss själva och vår kropp. När vi verkligen älskar och respekterar oss själva så stoppar vi inte längre lösningsmedel och kemikalier i den. Vi fyller inte kroppen med något som under- eller överstimulerar oss, eller stannar i systemet längre än 24 timmar. Att bara identifiera sig som en fysisk kropp är ur ett yogiskt perspektiv en källa till djup olycka, som att sitta på en motionscykel och kämpa för att ta sig framåt. Hur känner du själv inför tanken på kroppslig kollaps? Är det slutet på allt eller bara ett av många redskap som står till vårt förfogande under vår tid på jorden?

6. LJUSBÅGEN

I brist på bättre översättning kallar vi "The Arcline" för ljusbågen, en sorts gloria som skyddar oss genom vår aura. Den löper från örlob till örlob hos män och från bröstvårta till bröstvårta hos kvinnor (för att även inkludera det ammande barnet i sitt skydd). Ljusbågen är ett slags lackmustest för vår totala energi, och det är dess styrka som definierar våra liv. Genom ljusbågen kan vi också intuitivt uppfatta subtila meddelanden och varningar om vad som komma skall. Vi stärker ljusbågen genom vår integritet; att hålla våra ord och manifestera vår mening genom handling.

7. AURAN

Auran skyddar oss från andra människors negativitet, särskilt de i vår direkta närhet. Den registrerar också alla processer som vårt psyke genomgår i livet och gör att vi kan känna in vår omgivning. Auran har vi fått för att kunna uppleva vår egen reflektion. Genom yogisk disciplin expanderar vi vår aura och stärker därigenom både vår hälsa och styrka.

8. VÅR PRANISKA KROPP

Inom yoga talar vi om prana som livskraft. Prana är syret vi andas, maten vi äter, människorna i vår närhet; kort sagt allting vi tar in. Det är den elektromagnetiska livskroppen, som interagerar med den fysiska kroppen, genom framför allt andetaget, men det finns flera subtila lager inom den. Enligt yogisk filosofi föds vi med ett förutbestämt antal andetag.  Kontroll över andningen genom olika tekniker, så kallade pranayama, förlänger inte bara livet - vi kontrollerar också hjärtfrekvensen, och därigenom hela tankeapparaten, med dess hjälp. När vi börjar vår yogaresa ger den här tekniken oss kanske bara en enda sekunds ro från tankebruset, men med bibehållen disciplin upplever vi så småningom total tystnad, stilla ro och varaktig glädje i vårt inre. Ett bra test för att avgöra din egen praniska nivå är att ta tre vanliga andetag, och med sista andetaget ute ur kroppen hålla andan i 30 sekunder.
Ett annat effektivt sätt att själv uppleva andetagets makt över vårt inre liv är att med långa, djupa andetag, andas in genom vänster näsborre och ut genom höger. Se till att ryggen är rak och att expandera magen utåt när du andas in, för att därefter dra upp luften, eller pranan, i bröstkorgen. När du andas ut vänder du på processen och tömmer bröstet först, därefter drar du in naveln mot ryggraden. Slut ögonen, rulla upp dem till punkten mellan ögonbrynen och känn hur hela systemet lugnas och kyls ner på minuten. En annan intressant aspekt av vår praniska kropp är att det också räknas som sätet för vår humor - vår bästa vän i svåra tider.

9. DEN SUBTILA KROPPEN

Den subtila kroppen är kärlet som bär vår själ fram och tillbaka mellan våra reinkarnationer. Det är den kraftfullaste av alla våra kroppar, och stärks bäst genom meditation och subtil, kreativ verksamhet, i vilken konstform det än må vara. Allting vi ägnar oss åt på ett medvetet, subtilt och förfinat vis, stärker vår subtila kropp och för oss närmre vår själ. Det behöver inte röra sig om musik eller konst på klassiskt vis, utan att du för in din egen konst i vardagen; att dina handlingar utförs till tonerna av din egen, inre melodi. Om vi tar centralstimulerande droger kan vi känna oss smarta och snabba verbalt, men allt det gör är att föra oss längre bort från vår själ, från hjärtats boning till en ego- och hjärnorienterad plats.
"Clever talk is absolutely worthless. All you do in the process is lose yourself. And to lose yourself is a sin. One has to be able to crawl completely inside oneself, like a tortoise." /Hermann Hesse

10. UTSTRÅLNINGEN

Den sista av de tio kropparna är vår utstrålning ("Radiant Body"), vilket kan låta vagt men är i själva verket synnerligen specifikt och avser vår magnetiska attraktionskraft. Den ger oss kurage och kraften att influera. Den skänker både skydd och dragningskraft, och med vilken kraft den strålar beror bland annat på med vilket djup och medvetenhet som vi använder vår prana. Våra nio första kroppar agerar mestadels mottagare. Den tionde kroppen projicerar ut det elektromagnetiskt fält som de andra nio kropparnas aktivitet resulterar i. 

 

tiokropparinverted.png